HÅLLBARHET

Varför hållbarhet?

Under den senaste tiden när vi breddat vårt kvalitetsarbete att också inkludera miljö har det känts naurligt att ordet hållbarhet får sy ihop och summera mycket av det våra kunder efterfrågar, kombinerat med våra egna ambitioner att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi ökar kvaliteten i alla våra leveranser. Våra ambitioner omfattar även jämlikhet, mänskliga rättighteter och arbetsvillkor. Därför har vi valt att samla allt vi gör inom miljö, kvalitet, mänskliga rättigheter, jämlikhet och informationssäkerhet under ledordet hållbarhet. Du kan läsa mer om vår “Hållbarhetspolicy” där vi också lyfter fram det vi kan göra för att stötta ”Agenda 2030”.

En resa mot hållbarhet

På Cuebid utmanades vi under 2019 av fler och fler kunder att vara kvalitetsdiplomerade för att ens få möjligheten att svara på upphandlingar, några av dessa kompletterades med krav på någon miljödiplomering. Vi befann oss då i ett läge där vi hade växt organiskt och stadigt under alla år sedan Cuebid grundades 2009 och vi hade precis fått igång verksamheter i Malmö och Göteborg. Cuebid har sedan starten varit ett entreprenörsdrivet företag och det är ofta den helt avgörande kraften i att växa. Nu kände vi samtidigt att vi hade system och instruktioner som skulle tjäna på ett mer kundtillvänt och ordnat synsätt. Vi bestämde oss för att bli, och lyckades också bli ”Svensk Kvalitetsbas” diplomerade tidigt under vintern 2020. Detta arbete var mödosamt men samtidigt roligt och nyttigt och har lett till att vi idag har stabila processer och instruktioner att luta oss emot. Vi mäter idag ett antal sk. KPIer som ger oss den överblick vi behöver för att veta att vårt dagliga arbete följer vår plan, men viktigast av allt är att vi ständigt har ambitionen att förbättra oss och vi följer sedan ett år tillbaka hur nöjda våra kunder är med oss genom vår numer årliga kundnöjdhetsmätning.

Nästa steg på hållbarhetsresan inleddes under 2020 när vi bestämde oss för att diplomera hela Cuidebid under “Svenska miljöbas”

För att forma Cuebid till ett IT företag som är en del av lösningen på miljöproblemen snarare än en del av problemet. Då vår spetskompetens i stort handlar om IT/Säkerhet/Nätverk & Tjänster är det också nödvändigt att vi byggt, och fortsätter att bygga lösningar som skapar trygghet, kontroll, förutsägbarhet och utbyggbarhet, samtidigt som vi kontrollerar och säkrar vår egen och våra kunders data.

Vi adresserar givetvis också viktiga områden inom “Informationssäkerhet” och datalagring och vi lutar oss idag mycket mot de regelverk (GDPR/ISO27000 mfl.) som ger stöd åt verksamheter. 2023 blev vi tilldelad vår ISO27001 certifiering för Cuebid koncernen och alla ingående tjänster.

Hållbarhetspolicy

Cuebid erbjuder sina kunder lösningar och tjänster med högsta tänkbara säkerhet, tillgänglighet och kontroll. Genom ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete vill vi också bidra till att förbättra våra kunders hållbarhetsprestanda såväl som vår egen. 

De områden inom hållbarhet vi identifierat som mest väsentliga att fokusera på är:

  • Leverera hållbara lösningar till våra kunder. Med tjänstebaserade lösningar som körs i våra effektiva och miljöanpassade datahallar bidrar vi till att minska vår egen och våra kunders miljöbelastning.
  • Samarbete med viktiga leverantörer. Genom att ställa tydliga krav och arbeta systematiskt med leverantörsuppföljning kan vi minska den miljömässiga och sociala belastning som inköp av datautrustning och datadrift innebär.
  • Återtag av utrustning. Med hjälp av en samarbetspartner tar vi hand om använd utrustning från våra kunder och ser till att den får ett förlängt liv.
  • Minskad klimatpåverkan av transporter och resor. Vi väljer effektiva och miljöanpassade transporter av såväl gods som människor.

Personalen är vår viktigaste tillgång i hållbarhetsarbetet. Alla behöver vara medvetna om sitt eget bidrag till en förbättrad hållbarhetsprestanda. Detta säkerställs genom löpande information och utbildning samt genom att integrera hållbarhetsaspekter i våra processer så att förbättring blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi ser till att leva upp till gällande lagkrav och andra krav som ställs på oss av våra intressenter.

Övriga hållbarhetsmål

Resande och transport av gods står för den största posten bland våra egna utsläpp. För att vända utvecklingen har vi valt att försöka minska dessa genom att verka för:

  • Ökad andel resfria möten
  • Ökad andel klimatsmarta resor där tåg skall väljas i första hand för resor kortare än 3,5 timmar
  • Vi skapar ett nytt tjänstebilsavtal som innehåller fler eller tvingande regler till förmån för hybrid-eller elbilar. Idag har vi ca. 25% el-eller hybridbilar i bilparken
  • För transport av gods skall vi verka för att gods till samma kund eller adress samordnas så att ett minimum av leveranser genomförs
  • Vi skall också välja transportslag utifrån miljöaspekter snarare än leveranshastighet eller pris

Vi väljer klimatsmart uppvärmning av våra lokaler och i våra datacenter i möjligaste mån. Idag drivs / värms vårt kontor i Göteborg med förnybar energi. Vi har också aktivt valt Equinix som datahallsleverantör då de lever upp till högt ställda krav på miljö/hållbarhetsarbete

Återtag av IT-utrustning

Eftersom upp till 95 procent av en IT-produkts klimatpåverkan sker i produktionsfasen så jobbar vi för att förlänga IT-produkters liv genom vårt samarbete med Inrego som har en  återtagstjänst där du som kund också får reda på i en rapport hur mycket miljöpåverkan som undvikits genom att vi kunde förlänga livscykeln på återtagen utrustning.

Klimatneutralt 2045

Vi är engagerade nya medlemmar i ”Digitaliseringkonsulterna” där vi driver förändring tillsammans med kollegor i branschen under följande paroll:

För att Sverige ska bli klimat­neutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi digitaliserings­konsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthus­gaser. För att digitaliseringen ska bidra till den snabba transformation som krävs, vill vi ge privata och offentliga organisationer stöd.

Jämställdhet

Vi är övertygade om att vi blir ett bättre och mer framgångsrikt företag om våra medarbetare speglar samhället. Vår bransch skulle må bra av fler kvinnor, därför är jämställdhet ett område vi fokuserar på genom att vår kommunikation skall vara inkluderande. Vi vill också att vår arbetsmiljö skall vara gynnande för allas utveckling oavsett kön, bakgrund eller erfarenheter

Leverantörs-uppföljning

IT-branschens leverantörskedjor är ofta långa och komplexa. På Cuebid arbetar vi aktivt för att påverka våra leverantörer att hjälpa oss att leva upp till våra kunders högt ställda mål på miljö, men också att verka för att skydda de mänskliga rättigheter, för etiska och ansvarsfulla arbetssätt, och för att minska klimatfotavtrycket i leveranskedjorna. Vi använder vårt inflytande för att arbeta långsiktigt och systematiskt för att påverka i en positiv riktning.

Affärsetik

Det är viktigt för oss att vi är och uppfattas som en seriös, ansvarstagande och trygg leverantör. Vi skall agera lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt, och relationerna till medarbetare, kunder, partners och investerare skall präglas av tillit. I Cuebids uppförandekod – Cuebid Code of Conduct som gäller alla anställda på Cuebid är vi tydliga med våra förväntningar på våra medarbetare.