Klientanalys

By Cuebid

Klienter och mobila enheter – Den vanligaste angreppspunkten

Skadlig kod kommer ofta in i verksamheten genom e-post eller surftrafik. Detta då många användare är okunniga avseende datasäkerhetsskydd. Tjänster som kompletterar med solid övervakning, förvaltning och support skapar förutsättningar för att undvika kostsamma missöden eller intrång. Vidare skall klientplattformen erbjuda högsta tänkbara produktivitet för användarna.

Vi ger er en nulägesbild

Med Cuebids Klientanalys får ni inblick i er klientplattforms nulägesstatus i förhållande till behovet av cybersäkerhet och Cuebids best practises. Rapporten går igenom 23 punkter där vi bland annat fokuserar på säkerhetsprogram, sårbarhetsanalys och stabilitet. Vidare tas en GAP-analys fram med förslag på potentiella förbättringsåtgärder inklusive rekommendationer avseende hur man skyddar klienter mot aktuella cybersäkerhetshot.

Analys av er klientmiljö

Cuebid Operation Center, som ansvarar för Cuebids säkra klienttjänster, installerar en agent i er miljö som under en veckas tid samlar ihop information om hela verksamhetens klienter. Datat analyseras av Cuebids Operation Centers klientsäkerhetsexperter och vi presenterar en rapport med GAP analys som jämför med Cuebids samlade rekommendationer och best practices på klientområdet.

Tidsåtgång

Det tar ett par timmar för skapande av konto och installation av agenten i kunds miljö. Därefter sker insamling av data under en vecka, följd av skapande av Cuebid Client Compliance audit-rapporten samt en timme för genomgång av rapporten och våra rekommendationer.

Värdet av en klientanalys

Med Cuebid Client Compliance audit får ni ett faktabaserat beslutsunderlag som tillsammans med våra klientsäkerhetsexperters rekommendationer ger inblick i er klientplattforms nuläge i förhållande till Cuebids best practises . En smart och snabb start på en konsultativ dialog.

Utbilda dina användare i IT-säkerhet

Vi kan bygga IT-system som skyddar mot det mesta av cybersäkerhetshot, men användare som klickar på bilagor i mail, surfar till sidor som innehåller skadlig kod eller omedvetet hjälper en cyberbrottsling att komma åt data är trots det svårt att gardera sig emot. Cuebid Academy erbjuder färdiga IT-säkerhetsutbildningar med efterföljande test som ökar medvetenheten och höjer kunskapsnivån hos alla medarbetare.

Övervakning siem soc

Cuebids Analyser

Dagens IT-avdelningar tar ett stort ansvar för att organisationen de verkar i skall ha en så stabil, säker, flexibel och lättarbetad tillgång till sina IT-resurser som möjligt. Men det är inte problemfritt. De flesta IT-budgetarna räcker för ”att hålla lyset tänt” och kanske någon ytterligare investering men sedan räcker varken tid eller pengar till för att utveckla en robust och Cybersäker infrastruktur.

Ofta beror det på att IT-ansvariga saknar argument och databaserade underlag i styrelserummen för att möjiggöra nödvändiga investeringar. Det kan vi hjälpa till att ändra på.

Cuebid´s analyser leder till faktabaserade rapporter baserade på data från er organisation som tjänar som beslutsunderlag för IT-relaterade ledningsbeslut. Vi har analyser med lite olika inriktining, från nätverks-och klientanalys till genomlysning av mjukvaror och licenshantering.

Gemensamt för våra analyser är att de ger er Cuebid´s experters rekommendationer, baserade på branschens best practice med ett extra fokus på Cybersäkerhet.

BOKA ANALYS

Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.