Nätverksanalys

By Cuebid

Säkert nätverk – en utmaning

Att bygga och underhålla ett säkert nätverk som står emot dagens komplexa hotbild samtidigt som det ger förutsättningar för flexibelt arbete både på och utanför kontoret blir svårare och svårare för alla organisationer. Praktiskt taget alla verksamheter är beroende av ett ständigt fungerande nätverk som på ett säkert sätt binder ihop all nödvändig kommunikation men utmaningarna är många.

För att skapa rättvisa förutsättningar att hantera höga krav från verksamhet och användare samtidigt som komplexa hotbilder ständigt måste hanteras är en inventering och analys av nuläget ett viktigt steg för att kunna fatta viktiga beslut i förvaltningen och skapa förutsättningar för nästa steg i nätverkets livscykel.

VI ANALYSERAR DITT NÄTVERK

Våra kommunikationsexperter ansluter sig till er nätverksmiljö och samlar under en vecka in kommunikationsdata som identifierar och kartlägger all er anslutna utrustning som t.ex. switchar, WiFi-accesspunkter och brandväggar.

Cuebid installerar en sk. probe på en fast IP-adress i nätverket som endast läser av data om utrustningen. Givetvis samlar den inte in eller granskar någon applikations-eller användardata.

Tidsåtgång

Det tar en timme för skapande av konto, behjälplig i samband med installation av proben inkl. konfiguration av brandväggen. En timme för genomgång av den efterföljande rapporten.

VÄRDET AV EN NätverksANALYS

En faktabaserad rapport som tjänar som beslutsunderlag för IT relaterade ledningsbeslut. Rapporten innehåller en heltäckande kartläggning inklusive skiss över nätverket och en lista över all nätverksutrustning och dess nuvarande status.  Cuebid analyserar avslutningsvis ert nuläge och presenterar förslag på förbättringsåtgärder utifrån rapporten och de best practises vi tagit fram för våra säkra kommunikationstjänster.

Övervakning siem soc

Cuebids Analyser

Dagens IT-avdelningar tar ett stort ansvar för att organisationen de verkar i skall ha en så stabil, säker, flexibel och lättarbetad tillgång till sina IT-resurser som möjligt. Men det är inte problemfritt. De flesta IT-budgetarna räcker för ”att hålla lyset tänt” och kanske någon ytterligare investering men sedan räcker varken tid eller pengar till för att utveckla en robust och Cybersäker infrastruktur.

Ofta beror det på att IT-ansvariga saknar argument och databaserade underlag i styrelserummen för att möjiggöra nödvändiga investeringar. Det kan vi hjälpa till att ändra på.

Cuebid´s analyser leder till faktabaserade rapporter baserade på data från er organisation som tjänar som beslutsunderlag för IT-relaterade ledningsbeslut. Vi har analyser med lite olika inriktining, från nätverks-och klientanalys till genomlysning av mjukvaror och licenshantering.

Gemensamt för våra analyser är att de ger er Cuebid´s experters rekommendationer, baserade på branschens best practice med ett extra fokus på Cybersäkerhet.

BOKA ANALYS

Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.